Peter Gain

Regulamin strony

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez Piotr Przybytek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PETERGAIN.PL Piotr Przybytek, NIP: 7372233313

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

Tel: 530 342 332

E-mail: boss@petergain.pl

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z

poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w

szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie

jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o

obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,

 

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia

Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez

jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem

jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie,

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://petergain.pl/market-kreatywny

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://petergain.pl/market-kreatywny

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,

 

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za

pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,

Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres

mailowy hasłem.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę,

wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez

Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w

innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

Par. 1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż kursów online, ebooków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie

znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.

926 ze zm.).

Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane

przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego.

Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty

handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w

tygodniu poprzez stronę internetową: https://petergain.pl/market-kreatywny

Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza

granicami kraju.

Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach

internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,

złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu

dostępnego pod adresem adres www Twojej strony

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone.

Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę

zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z

potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków, na

podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłany

bezpośredni link do pobrania zakupionych ebooków, kursów online.

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień

wysłania do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej danych

dostępowych do zamówionych ebooków, kursów online.

Par. 3 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w

złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony

odrębnymi przepisami.

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:

 1. a) Stripe – płatność kartą płatniczą 
 2. b) Stripe – płatność Przelewy24

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia

zamówienia.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy

zamówień już realizowanych.

Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu

Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres

poczty elektronicznej: boss@petergain.pl Prawidłowo złożona reklamacja

powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres

zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis

reklamowanego faktu lub usługi.

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają

uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do

składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych

wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi

odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556

i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia

Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał

oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być

obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie

czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie

konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który

zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i

bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz

35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na

piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu

umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub

na adres do doręczeń.

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik

do niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z

dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji

lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem

teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do

poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.

„ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i

są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i

odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego

indywidualnych preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu

końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do

momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.

Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie

zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony

www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.

Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez

właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie

www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych

statystyk przez Google Analytics.

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia

przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików

Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych

przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki

internetowej.

Par. 7 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach

znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń

i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od

zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w

związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

 1. b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego

niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od

Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie

był w stanie zapobiec;

 1. c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez

Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim

poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie

później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji

Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie

z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze

względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. a) telefon: 530 342 332
 2. b) email: boss@petergain.pl pisemnie na adres: adres Twój lub Twoje firmy.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa

autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i

rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu .

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego

załatwienia sprawy poprzez:

 1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 2. b) mediację
 3. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 4. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji

Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.tań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: tel.: 530 342 332, e-mail boss@petergain.pl